DeWolfPact

Kwaliteit in Zorg

Kwaliteitsscans

DeWolfPact heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de uitvoering van (onaangekondigde) kwaliteitsscans in de zorg. Het regelmatig laten uitvoeren van onaangekondigde scans is een goede tool om als Raad van Bestuur (en ook Raad van Toezicht) zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg in de organisatie. DeWolfPact audit als onafhankelijke externe partij de organisatie (locatie). Enerzijds wordt gekeken naar de strategische doelstellingen van de organisatie en anderzijds zijn de normen van de IGJ bepalend. Door daadwerkelijk op de werkvloer mee te werken krijgen de auditoren een objectief en helder beeld van de kwaliteit. Middels een uitgebreide schriftelijke en desgewenst ook mondelinge rapportage worden de bevindingen vastgelegd en teruggekoppeld conform de normeringen van de IGJ. Daarmee beschikt de organisatie over een document dat de basis kan vormen voor het kwaliteitsplan van de organisatie en zo nodig ook voor een verbeterplan.


Team training

Een team moet daadwerkelijk een team zijn en niet slechts een groep zorgverleners, behandelaren en overige betrokken medewerkers die samenwerkt. Alleen dan kan gezamenlijke verantwoordelijkheid gedragen worden om een zorgklimaat te realiseren waarin een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënten mogelijk is. Een effectief werkend team kenmerkt zich door een gemeenschappelijk doel waarbij je van elkaar afhankelijk bent om dit doel te bereiken, aldus Lencioni (MT.nl, Patrick Lencioni: waarom teams (bijna) nooit werken, september 2013). Om zo’n goed functionerend team te vormen komen een aantal valkuilen om de hoek kijken. In zijn boek ‘De vijf frustraties van teamwork’, legt Lencioni uit waar de kwetsbaarheden zitten binnen teams en hoe deze op te lossen teneinde tot betere prestaties te komen. Om als team aan de kwaliteitsnormen te voldoen is multidisciplinaire samenwerking een vereiste. Bij een teamtrainingstraject wordt altijd gebruik gemaakt van een teamonderzoek op basis van de DiSC1 vragenlijst. Middels een eerste bijeenkomst wordt het teambeeld wat dit onderzoek heeft opgeleverd met het team besproken. Hierbij wordt op interactieve wijze helder gemaakt hoe en welke stappen gezet kunnen worden naar een effectief werkend team met een gemeenschappelijk doel. Hierna volgen altijd nog vervolgbijeenkomsten om te toetsen hoe het geleerde in de praktijk zich heeft ontwikkeld. Vaak wordt met de inzet van een meewerkend coach de implementatie vorm gegeven. Als er bij teamleden behoefte is aan meer ondersteuning kan de coach ook individuele begeleiding inzetten..

1DiSC staat voor de persoonlijkheidsstijlen Dominant, Invloedrijk, Stabiel, Consciëntieus die elk specifieke gedragskenmerken vertonen.


Meewerkende coaching

Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn'

Vanuit de boodschap van dit citaat van Benjamin Franklin zet DeWolfPact meewerkend coaches in. Door het organiseren van werkplekleren wordt theorie aangeboden op de werkplek zelf. Daarnaast wordt middels de inzet van meewerkend coaches de aangeboden leerstof in de praktijk tijdens het werk ook daadwerkelijk geïmplementeerd. Met name op het gebied van goed werken met een elektronisch dossier, objectief en helder rapporteren en protocollair handelen worden goede structurele resultaten bereikt. Ook bij het herkennen en erkennen van onbegrepen gedrag en de toepassing van omgangsregels is een meewerkend coach van grote meerwaarde. Bereikt wordt dat medewerkers de juiste werkwijze hanteren (en daarmee voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen) vanuit een intrinsieke motivatie en niet omdat het van hogerhand of van de IGJ moet..


DeWolfPact BV

Nieuwe Uitleg 36

2514BR Den Haag

t: +31 (0)6 515 30 615

m: info@dewolfpact.nl

i: www.dewolfpact.nl


IBAN: NL90 KNAB 0257 5328 97

Btw-nr: NL858946841B01

KvK: 72009497


Downloads:

Algemene voorwaarden


DeWolfPact BV

Nieuwe Uitleg 36

2514BR Den Haag

t: +31 (0)6 515 30 615

m: info@dewolfpact.nl

i: www.dewolfpact.nl

IBAN: NL90 KNAB 0257 5328 97

Btw-nr: NL858946841B01

KvK: 72009497