Kwaliteit in zorg

Kwaliteit in zorgverlening is vaak een hot item. Bij intramurale woonvoorzieningen is de relatie met kwaliteit van leven enorm belangrijk en ligt de nadruk veel meer op welzijn van de bewoner. Bij ziekenhuizen en behandelcentra ligt de nadruk juist op medisch/technisch handelen om de patiënt zo snel mogelijk weer naar huis te krijgen.

DeWolfPact biedt in alle verschillende situaties ondersteuning door het maken van kwaliteitsscans en incidentenanalyses. Ook leveren wij teamtrainingen en kunnen wij meewerkende coaching inzetten om kwaliteit op een hoger plan te trekken.

Snel naar:

'Vertel het me en ik vergeet het, onderwijs het me en misschien onthoud ik het, doe het samen met me en ik leer.'

– Benjamin Franklin (vrij vertaald)

Kwaliteitsscans

DeWolfPact is specialist in de uitvoering van kwaliteitsscans in de zorg. Regelmatige, onaangekondigde scans zijn een effectief middel om als bestuur (RvB of RvT) zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg in de organisatie.

Onafhankelijke audit
DeWolfPact voert als onafhankelijke externe partij een audit uit binnen de organisatie (of op een of meerdere locatie(s)). Enerzijds wordt gekeken naar de strategische doelstellingen van de organisatie en anderzijds zijn de normen van de IGJ bepalend. Door tijdens de audit daadwerkelijk op de werkvloer mee te werken krijgen de auditoren een objectief en helder beeld van de kwaliteit.

Uitvoerige rapportage
Middels een uitgebreide schriftelijke en desgewenst ook mondelinge rapportage worden de bevindingen vastgelegd en teruggekoppeld conform de normeringen van de IGJ. Daarmee beschikt de organisatie over een document dat de basis kan vormen voor het kwaliteitsplan van de organisatie en zo nodig ook voor een verbeterplan.

Teamtraining

Een team moet écht een team zijn, niet slechts een groep zorgverleners, behandelaren en overige betrokken medewerkers die samenwerken. Alleen kan gezamenlijk worden gewerkt aan een zorgklimaat met een optimale kwaliteit van leven voor cliënten.

Effectieve teams
Een effectief werkend team kenmerkt zich door een gemeenschappelijk doel waarbij je van elkaar afhankelijk bent om dit doel te bereiken. In De vijf frustraties van teamwork legt Amerikaanse managementconsultant Patrick Lencioni uit waar de kwetsbaarheden zitten binnen teams en hoe je deze kunt oplossen om tot betere prestaties te komen. Om als team aan de kwaliteitsnormen te voldoen, is multidisciplinaire samenwerking een vereiste.

DiSC1-methode
Bij een teamtrainingstraject doen we altijd en teamonderzoek op basis van de DiSC1-vragenlijst. Tijdens een eerste bijeenkomst bespreken we de resultaten van de vragenlijst. Op interactieve wijze zetten we uiteen hoe én welke stappen gezet kunnen worden naar een effectief werkend team met een gemeenschappelijk doel. Tijdens vervolgbijeenkomsten toetsen we hoe het geleerde zich in de praktijk heeft ontwikkeld. De implementatie wordt vaak vormgegeven via meewerkend coaching. Als er bij teamleden behoefte is aan meer ondersteuning kan de coach ook individuele begeleiding inzetten.

Meewerkend coaching

Bij meewerkende coaching wordt de leerstof op de werkplek zelf aangeboden. Zo borgen we de vertaalslag van theorie naar praktijk: we zorgen dat de nieuwe kennis daadwerkelijk én effectief wordt geïmplementeerd.

Wanneer kiezen voor meewerkend coaching?
Met name op het gebied van goed werken met een elektronisch dossier, objectief en helder rapporteren en protocollair handelen worden goede structurele resultaten bereikt. Ook bij het herkennen en erkennen van onbegrepen gedrag en de toepassing van omgangsregels is een meewerkend coach van grote meerwaarde.

Resultaat
Bereikt wordt dat medewerkers de juiste werkwijze hanteren (en daarmee voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen) vanuit een intrinsieke motivatie en niet omdat het van hogerhand of van de IGJ moet.

Incidentenanalyse

DeWolfPact geeft procesbegeleiding bij het uitvoeren van een retrospectieve risicoanalyse aan de hand van de PRISMA-methodiek.

Onafhankelijke analyse 
Onafhankelijk onderzoek van incidenten maakt het mogelijk om objectief lessen te leren van incidenten en daarmee continue te verbeteren.

De PRISMA methodiek is geschikt voor een analyse van incidenten in de zorg mét en zonder schade aan de patiënt/bewoner/cliënt. De PRISMA hanteert een systeembenadering en levert een dieper en objectiever inzicht in incidenten en basisoorzaken.

De analyse bestaat uit drie belangrijke componenten:

  • Incidentbeschrijving
  • Oorzakenclassificatie
  • Vertaalslag naar structurele maatregelen.

Met de resultaten van een PRISMA analyse krijgt de organisatie inzicht in de faalfactoren en herstelfactoren van incidenten in de zorg. Dit biedt handvaten om verbetermaatregelen te prioriteren.

Rapportage
Middels de beschrijving van de oorzakenboom, de oorzakenclassificatie en verbeteradviezen worden de resultaten van de analyse schriftelijk vastgelegd en mondeling toegelicht.

Meer informatie?

Wil je weten over wat DeWolfPact voor jouw organisatie kan betekenen? Laat je gegevens achter. We nemen dan persoonlijk contact met je op.

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Typ hier uw bericht