Kwaliteit en bedrijfsvoering in de zorg

Kwaliteit van bestaan en kwaliteit van zorgverlening zijn belangrijke vraagstukken binnen de zorg. Bij intramurale woonvoorzieningen is de relatie met kwaliteit van leven enorm belangrijk en ligt de nadruk vooral op het welzijn van de bewoner. Bij ziekenhuizen en behandelcentra ligt de nadruk juist op medisch/technisch handelen, waardoor de patiënt zo spoedig mogelijk naar de thuissituatie terug kan keren. Vanuit de WolfPact ondersteunen wij zorgorganisaties bij beleidsvraagstukken en kwaliteitsverbeteringen in de zorg.

Wij denken graag met u mee over financiële vraagstukken en beleid rondom kwaliteit en verzuim. Ook ondersteunen wij zorgorganisaties bij kwaliteitsverbeteringen middels onze kwaliteitsscans, het maken van kwaliteitsbeelden en het uitvoeren van incidentenanalyses. Onze kwaliteitsverpleegkundigen en teamtrainingen helpen de kwaliteit binnen uw organisatie daarnaast op een hoger plan te trekken.

Snel naar:

'Vertel het me en ik vergeet het, onderwijs het me en misschien onthoud ik het, doe het samen met me en ik leer.'

– Benjamin Franklin (vrij vertaald)
Image

1. Ondersteuning in bedrijfsvoering en management

Succesvolle bedrijfsvoering in de gezondheidszorg is van cruciaal belang.

Een goede bedrijfsvoering en effectief management in de zorg geven uw organisatie houvast. Een gezonde bedrijfsvoering zorgt daarbij voor een toekomstbestendige organisatie waarbij complexe vraagstukken procesmatig tot kwaliteitsverbeteringen kunnen leiden. De WolfPact biedt ondersteuning in bedrijfsvoering en managementfuncties. Onze medewerkers denken graag met u mee over de financiële vraagstukken, begrotingen, het personeelsbeleid en de borging van processen.

2. Kwaliteitsverpleegkundige

Inzet van de kwaliteitsverpleegkundige bevorderd een effectieve implementatie van nieuw beleid en kennis op de werkvloer.

Onze kwaliteitsverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het bevorderen en het waarborgen van de kwaliteit binnen uw organisatie. De kwaliteitsverpleegkundige is de schakel tussen het ontwikkelde beleid en de medewerkers op de werkvloer. We zorgen daarbij dat de nieuwe kennis daadwerkelijk én effectief wordt geïmplementeerd. Met name op het gebied van werken met een elektronisch dossier, objectief rapporteren en protocollair handelen worden bij inzet van de kwaliteitsverpleegkundige van de WolfPact goede structurele resultaten bereikt.

Image
Image

3. Kwaliteitsscans

De WolfPact kwaliteitsscans als middel voor kwaliteitsverbetering binnen uw zorgorganisatie.

Middels de kwaliteitsscans van De WolfPact helpen wij uw organisatie bij het verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening. Onaangekondigde kwaliteitsscans blijken namelijk een effectief middel om zicht te krijgen op de kwaliteit van zorgverlening binnen een organisatie. Het doel: een heldere verslaglegging over waar uw organisatie staat ten opzichte van de toetsingskaders opgesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Tevens maakt een kwaliteitsscan inzichtelijk welke normen nog aandacht behoeven. Onze heldere verslaglegging kan daarbij het startpunt zijn voor het effectief doorvoeren van verbeteringen.

In de praktijk

Indien u als zorgorganisatie interesse heeft in een kwaliteitsscan gaan wij graag vrijblijvend met u in gesprek over de mogelijkheden van onze diensten. Een kwaliteitsscan wordt in modulevorm per thema aangeboden en kan aan de eisen van de organisatie worden aangepast. Na vaststelling van de modules zullen de auditoren in de praktijk mee lopen binnen uw organisatie. Een auditteam bestaat daarbij uit een BIG geregistreerde verpleegkundige en een kwaliteitsmedewerker. De auditoren zorgen voor een veilige en open sfeer waarin iedereen zich kan uitspreken en wordt gehoord. Dit draagt bij aan bewustwording op de werkvloer. Het auditteam durft kritische vragen te stellen, een spiegel voor te houden en kennis in te brengen over de kwaliteitsnormen. Ons auditteam loopt een gedeelte van de dag mee op de werkvloer, en gaat in gesprek met het management, de medewerkers en de cliënt(vertegenwoordiger). Op deze wijze worden vanuit verschillende perspectieven ervaringen opgehaald en wordt besproken welke punten voor verbetering vatbaar zijn.

4. Kwaliteitsborging via het Generiek kompas

Middels het Generiek kompas samen werken aan de kwaliteit van bestaan

Om ons beter te kunnen richten op de kwaliteit van het bestaan, wordt er vanaf 2024 op een andere wijze vorm gegeven aan de kwaliteit van zorg, namelijk middels het Generiek kompas. Het Generiek kompas gaat over verpleeghuiszorg en over zorg en ondersteuning thuis en in de wijk. Het kompas integreert het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, het addendum over de Wlz-zorg thuis en het Kwaliteitskader Wijkverpleging.

Voor cliënten en hun naasten is het Generiek kompas een duidelijke leidraad om te weten wat zij van zorg en ondersteuning mogen verwachten. De WolfPact denkt graag met u mee over de implementatie van het Generiek kompas binnen uw organisatie en de wijze van kwaliteitsborging. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning bij het vormen van het jaarlijks benodigde kwaliteitsbeeld of het coachen van professionals in het voeren van het open gesprek.

Image
Image

5. Teamtraining

Een team moet écht een team zijn, niet slechts een groep zorgverleners, behandelaren en overige betrokken medewerkers die samenwerken. Alleen dan kan gezamenlijk worden gewerkt aan een zorgklimaat met een optimale kwaliteit van leven voor de cliënt.

De medewerkers van de WolfPact starten een teamtrainingstraject via de DISC-methode. Op interactieve wijze zetten we uiteen hoe én welke stappen gezet kunnen worden naar een effectief werkend team met een gemeenschappelijk doel. Tijdens vervolgbijeenkomsten toetsen we hoe het geleerde zich in de praktijk heeft ontwikkeld. De verdere implementatie op de werkvloer wordt vaak vormgegeven via inzet van onze kwaliteitsverpleegkundigen. Als er bij teamleden behoefte is aan meer ondersteuning kan de coach ook individuele begeleiding inzetten.

6. Incidentenanalyse

Een incident op de werkvloer biedt een kans om verbeteringen door te voeren in uw bedrijfsvoering waardoor de kwaliteit van zorg verbetert.

DeWolfPact geeft procesbegeleiding bij het uitvoeren van een risicoanalyse aan de hand van de PRISMA-methodiek. Door de emotie uit het incident te halen en ons te richten op het vinden van de onderliggende oorzaak brengen wij het incident objectief in beeld met als doel te leren van het incident en het in gang zetten van structurele maatregelen.

Middels een heldere rapportage worden de resultaten van de analyse door onze medewerkers schriftelijk vastgelegd en mondeling toegelicht. De analyse bestaat uit drie belangrijke componenten:

  • Incidentbeschrijving

  • Oorzakenclassificatie

  • Vertaalslag naar structurele maatregelen.

Met de resultaten van een PRISMA analyse krijgt uw organisatie inzicht in de faalfactoren en herstelfactoren van incidenten in de zorg. Dit biedt handvaten om verbetermaatregelen in gang te zetten.

Image

Meer informatie?

Wil je weten over wat DeWolfPact voor jouw organisatie kan betekenen? Laat je gegevens achter. We nemen dan persoonlijk contact met je op.

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Typ hier uw bericht