Kwaliteitsscans

De WolfPact kwaliteitsscans als middel voor kwaliteitsverbetering binnen uw zorgorganisatie.

Middels de kwaliteitsscans van De WolfPact helpen wij uw organisatie bij het verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening. Onaangekondigde kwaliteitsscans blijken namelijk een effectief middel om zicht te krijgen op de kwaliteit van zorgverlening binnen een organisatie. Het doel: een heldere verslaglegging over waar uw organisatie staat ten opzichte van de toetsingskaders opgesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Tevens maakt een kwaliteitsscan inzichtelijk welke normen nog aandacht behoeven. Onze heldere verslaglegging kan daarbij het startpunt zijn voor het effectief doorvoeren van verbeteringen.

In de praktijk

Indien u als zorgorganisatie interesse heeft in een kwaliteitsscan gaan wij graag vrijblijvend met u in gesprek over de mogelijkheden van onze diensten. Een kwaliteitsscan wordt in modulevorm per thema aangeboden en kan aan de eisen van de organisatie worden aangepast. Na vaststelling van de modules zullen de auditoren in de praktijk mee lopen binnen uw organisatie. Een auditteam bestaat daarbij uit een BIG geregistreerde verpleegkundige en een kwaliteitsmedewerker. De auditoren zorgen voor een veilige en open sfeer waarin iedereen zich kan uitspreken en wordt gehoord. Dit draagt bij aan bewustwording op de werkvloer. Het auditteam durft kritische vragen te stellen, een spiegel voor te houden en kennis in te brengen over de kwaliteitsnormen. Ons auditteam loopt een gedeelte van de dag mee op de werkvloer, en gaat in gesprek met het management, de medewerkers en de cliënt(vertegenwoordiger). Op deze wijze worden vanuit verschillende perspectieven ervaringen opgehaald en wordt besproken welke punten voor verbetering vatbaar zijn.

Rapportage

Middels een uitgebreide schriftelijke en desgewenst ook mondelinge rapportage worden de bevindingen vastgelegd en teruggekoppeld conform de normeringen zoals gesteld in de kwaliteitskaders IGJ. Daarmee beschikt uw organisatie over een document dat de basis kan vormen voor kwaliteits- en verbeterplannen.

Kwaliteitsmodules per thema

Om een helder en gedegen beeld te krijgen van de verschillende aspecten van kwaliteit van zorg werken wij aan de hand van kwaliteitsmodules per thema. Als organisatie kunt u in overleg met ons kiezen voor de onderstaande onderwerpen.

Snel naar:

'Vertel het me en ik vergeet het, onderwijs het me en misschien onthoud ik het, doe het samen met me en ik leer.'

– Benjamin Franklin (vrij vertaald)
Image

Kwaliteitsscan: Goed bestuur

De kwaliteitsscan goed bestuur is uitermate geschikt voor een Raad van Toezicht of een centrale cliëntenraad om de stand van zaken rondom een goed werkend bestuur inzichtelijk te krijgen. In de praktijk geldt dat zorg, bestuur en toezicht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zorgverleners kunnen immers pas tot goede resultaten komen als het bestuur van een organisatie de voorwaarden zoals geschetst in het kader goed bestuur op orde heeft. Tijdens de kwaliteitsscan goed bestuur gaan onze auditoren in gesprek met bestuurders, managers, zorgverleners en cliëntenraad om een gedegen beeld te kunnen vormen over vijf gebieden, te weten: gedrag & de cultuur van de organisatie, de kwaliteit en veiligheid, de bedrijfsvoering, de wijze van transparantie en de resultaten. Middels een uitgebreide schriftelijke rapportage worden de bevindingen vastgelegd en teruggekoppeld.

 • Duur kwaliteitsscan: van 9.00 uur-16.30 uur.

 • Kosten kwaliteitsscan inclusief rapport: € 1250,-

Kwaliteitsscan: Verpleeghuiszorg

Is er een optimale kwaliteit van leven voor de bewoners van uw zorgorganisatie? Dit is het vraagstuk waarmee DeWolfPact zich bezighoudt binnen de kwaliteitsscan verpleeghuiszorg. De kwaliteitsscan verpleeghuiszorg is voor een Raad van Bestuur of regio/locatiemanager een uitermate geschikt meetinstrument om te kijken of de zorgverlening binnen een locatie voldoet aan de normen zoals vastgesteld door de IGJ. Ons auditteam houdt zich gedurende de dag bezig met drie centrale thema’s: De persoonsgerichte zorg, de deskundigheid van de medewerkers en de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. Om een gedegen beeld te kunnen vormen over de kwaliteit van leven voor de bewoners binnen uw organisatie wordt meegelopen op de werkvloer en gaan onze auditoren in gesprek met management, zorgverleners, behandelaren en bewoners.

 • Duur kwaliteitsscan: van 7.00 uur-16.30 uur.

 • Kosten kwaliteitsscan inclusief rapport: € 1500,-

Als aanvulling op de kwaliteitsscan verpleeghuiszorg is er de mogelijkheid om de kwaliteitsscan personeelssamenstelling, de kwaliteitsscan medicatieveiligheid en de kwaliteitsscan onvrijwillige zorg toe te voegen. De kwaliteitsscan zal in dat geval twee dagen in beslag nemen.

Image
Image

Kwaliteitsscan: Personeelssamenstelling

Zonder voldoende bevoegd en bekwaam personeel kan de verantwoorde verpleeghuiszorg binnen uw organisatie onder druk komen te staan. De personeelssamenstelling van een zorgorganisatie is daarbij geen statisch gegeven en de personele behoefte kan per dag verschillen. Bovenstaande onderwerpen zijn tijdens de kwaliteitsscan personeelssamenstelling het uitgangspunt. De auditoren van de WolfPact kijken in de praktijk mee of er voldaan wordt aan de vaardigheden, competenties en normen rondom personeelssamenstelling en gaan in gesprek met management en medewerkers over de uitdagingen rondom personele inzet.

 • Duur kwaliteitsscan: van 7.00 uur-12.30 uur.

 • Kosten kwaliteitsscan inclusief rapport: € 850,-

Kwaliteitsscan: Medicatieveiligheid

Een zorgorganisatie die goede zorg levert heeft een helder beschreven medicatiebeleid. Dit medicatiebeleid is het uitgangspunt tijdens de kwaliteitsscan medicatieveiligheid. De auditoren van de Wolfpact kijken kritisch naar de rol, de verantwoordelijkheid en de samenwerking tussen uw zorgorganisatie, de zorgverleners en de cliënt. Hierbij wordt het hele medicatieproces in kaart gebracht; Van voorschrijven tot evaluatie en bijstelling. De auditoren lopen met uw zorgverleners mee tijdens het uitvoeren van het medicatiebeleid en gaan in overleg met behandelaren, zorgverleners en cliënten over eventuele aandachtspunten.

 • Duur kwaliteitsscan: van 7.00 uur-12.30 uur.

 • Kosten kwaliteitsscan inclusief rapport: € 850,-

Image
Image

Kwaliteitsscan: Onvrijwillige zorg

Op welke wijze geeft u als zorgaanbieder vorm aan het zorgvuldig omgaan met de inzet van onvrijwillige zorg? Voldoet uw beleid aan de normeringen rondom dit onderwerp en wordt het beleid in de praktijk op juiste wijze uitgevoerd? De auditoren van de WolfPact zullen tijdens de kwaliteitsscan onvrijwillige zorg aandacht besteden aan de deskundigheid van uw medewerkers waarbij de inzet van goede vrijwillige zorg uitgangspunt is om onvrijwillige zorg te voorkomen. Er wordt onderzocht of de inzet van onvrijwillige zorg op een veilige en zorgvuldige wijze wordt toegepast en of deze binnen uw organisatie voldoende geborgd wordt. Er wordt tevens gekeken of het interne toezicht door de verantwoordelijke functionarissen, de raad van bestuur en de raad van toezicht voldoende zicht biedt op de inzet van onvrijwillige zorg.

 • Duur kwaliteitsscan: van 7.00 uur-12.30 uur.

 • Kosten kwaliteitsscan inclusief rapport: € 850,-

Kwaliteitsscan: Wijkverpleging

Wijkverpleging wordt gezien als een team van verpleegkundigen en verzorgenden dat

zich richt op individuele verpleging en verzorging maar ook op gezondheidsbevordering in de breedste zin van het woord. Een nauwe samenwerking binnen het netwerk van zorgverleners en hulpverleners is daarbij van groot belang. Binnen de kwaliteitsscan wijkverpleging nemen de auditoren van de WolfPact het benutten van dit netwerk onder de loep met als uitgangspunt een passend zorgaanbod creëren. Het toezicht rondom de zorgnetwerken van de client in de thuissituatie is daarbij van groot belang. Onze auditoren lopen mee tijdens de wijkroutes en kijken of alle geldende normeringen op juiste wijze zijn vastgelegd.

 • Duur kwaliteitsscan: van 7.00 uur-16.30 uur.

 • Kosten kwaliteitsscan inclusief rapport: € 1500,-

Image

Overzicht en kosten

Wilt u als zorgorganisatie eens met ons in gesprek om te kijken naar onze mogelijkheden? Neemt u dan gerust contact met ons op via info@dewolfpact.nl of via telefoonnummer 06-18859208.

Kwaliteitsscan: Goed bestuur

Toetsingskader
Kader goed bestuur

Onderwerpen

 • Goede en veilige zorg

 • Gedrag en cultuur

 • Toezicht op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid

Scanduur
1 dag van 9.00-16.30 uur

Kosten excl btw.

€1250,-

Kwaliteitsscan: Verpleeghuiszorg

Toetsingskader
Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Onderwerpen

 • Persoonsgericht zorg

 • Wonen en Welzijn

 • Kwaliteit en Veiligheid

 • Deskundigheid van medewerkers

Scanduur
1 dag van 7.00-16.30 uur

Kosten excl btw.

€1500,-

Kwaliteitsscan: Personeelssamenstelling

Toetsingskader
Addendum personeelssamenstelling

Onderwerpen

 • Personeelssamenstelling

 • Deskundigheid van medewerkers

 • Leren en verbeteren

Scanduur
1 dag van 7.00-12.30 uur

Kosten excl btw.

€850,-

Kwaliteitsscan: Medicatieveiligheid

Toetsingskader
Toetsingskader medicatieveiligheid

Onderwerpen

 • Betrokkenheid van de cliënt

 • Deskundigheid van medewerkers

 • Kwaliteit en veiligheid

Scanduur
1 dag van 7.00-12.30 uur

Kosten excl btw.

€850,-

Kwaliteitsscan: Onvrijwillige zorg

Toetsingskader
Toetsingskader Wet Zorg en Dwang

Onderwerpen

 • Persoonsgerichte zorg

 • Deskundigheid van medewerkers

 • Kwaliteit en veiligheid

Scanduur
1 dag van 7.00-12.30 uur

Kosten excl btw.

€850,-

Kwaliteitsscan: Wijkverpleging

Toetsingskader
Toetsingskader wijkverpleging

Onderwerpen

 • Cliënt centraal

 • Integrale zorg

 • Veilige zorg

 • Professionele autonomie van de wijkverpleegkundige

 • Sturen op kwaliteit

Scanduur
1 dag van 7.00-16.30 uur

Kosten excl btw.

€1500,-

Complete kwaliteitsscan verpleeghuiszorg

Toetsingskader
- Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
- Addend. personeelssamenstelling
- Toetsingskader medicatieveiligheid
- Toetsingskader Wet zorg en Dwang

Onderwerpen

 • Persoonsgerichte zorg

 • Wonen en Welzijn

 • Deskundigheid van medewerkers

 • Kwaliteit en veiligheid

 • Leren en verbeteren

Scanduur
2 dagen
Dag 1: 7.00-15.00 uur
Dag 2: 7.00-15.00 uur

Kosten excl btw.

€3400,-